Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:promenne_funkce_tlacitka

Proměnné (variable) a datové typy v AS

Proměnná je konkrétního místo v paměti, kde můžeme uložit nějaké informace. (Podle datového typu proměnné. Využijeme to např. při ukládání x-ové souřadnice, jméno, věk, login, heslo,…) Toto místo musíme sami vytvořit - zadat jeho název a typ. Data můžeme vkládát později, můžeme je měnit v průběhu vykonávání skriptu.

Datové typy:

 • Number (čísla - může obsahovat celočíselná čísla - 1,2,5, atd., ale i reálná čísla - místo desetinné čárky se píše tečka - např. 0.5, 3.14)
 • String (text - píše se do uvozovek např. „Karel“)
 • Boolean (true/false - jen dvě možnosti)
 • Movieclip
 • Button
 • Objekt
 • Rectangle (má dané vlastnosti)
 • Tween
 • MouseEvent

atd.

Vytváření proměnné

Proměnná se vytváří klíčovým slovem var (od variable), následuje JménoProměnné : datovýTypProměnné;

var jménoProměnné:datovýTypProměnné;
 
příklad:
 
var Jmeno:String;
var Prijmeni:String;
var Vek:Number; 

K proměnné se přistupuje přes její jméno:

jméno = data k uložení

příklad:
 
jmeno = "Karel"; //jménoProměnné:typ Textový řetězec = "textový řetězec patří do uvozovek"	
Prijmeni = "Novák";
vek = 28; //jménoProměnné:typ Číslo = číslo bez uvozovek)

Operátory

Při práci s proměnnými můžeme použít tyto operátory:

= //nastavuje hodnotu proměnné 
+ //sčítá (dvě) proměnné - číselné i textové - "Karel" + "Novák (výsledek bude "KarelNovák")
- //odčítá (dvě) proměnné (jen číselné proměnné)
* //násobí (dvě) proměnné(jen číselné proměnné)
/ //dělí (dvě) proměnné (jen číselné proměnné)
+= //přičíst k dané proměnné např. (při narozeninách uživatele) proměnná věk + 1
-= //odečtení od dané proměnné
*= //násobení dané proměnné
/= //dělení dané proměnné

Funkce

Slouží k zaobalení bloku kódu, který pak můžeme opakovaně použít. Dobře napsaná funkce je univerzální - dá se použít (zavolat) kdykoliv je potřeba.

 • Funkce bez parametru
 • Funkce s parametrem
 • Funkce se dvěma parametry

Funkce bez parametru

 • nejjednodušší typ funkce
 • Musíme v těle funkce nastavit, jaký objekt tato funkce ovlivňuje (např. pokud funkce má rotovat nějaký objekt, musíme v jejím těle přímo napsat, který).
	//zápis funkce
	function jménoFunkce():void {   
		//Tělo funkce
	}
 
	//volání funkce - aby se vykonala
	jménoFunkce();
 

příklad:

	function posunAOtoc(mc:MovieClip):void {   
		muj_mc.x +=10; //posune pozici movieclipu doprava muj_mc
		muj_mc.rotation +=10;	//rotuje movieclip muj_mc kolem jeho osy
    }
	//volání funkce - bez volání se funkce nespustí
	posunAOtoc();
	posunAOtoc(); //spustí funkci znovu - znovu posune x a rotaci (tj. x bude +20, rotace také)

Funkce s parametrem

 • Tento typ funkce píšeme s jménem parametru a datovým typem parametru - funkce se pak volá s hodnotou parametru.
 • (Tuto funkci můžeme použít pro víc objektů současně bez nutnosti, aby se všechny cílové objekty vypisovaly do jejího těla - cíl nastavíme při volání funkce. Tomu uzpůsobíme typ parametru. Pokud má funkce pracovat s Movieclipy, nastavíme parametr:MovieClip atp.)
 • Parametr tedy funguje jako dočasná proměnná - při napsání funkce stanovíme proměnnou, její hodnotu pak nastavujeme při volání funkce.

- více užívaný typ funkce

	function jménoFunkce(jmenoParametru1:Typ):void {   
		//Tělo funkce
	}
	//volání funkce - v závorce řekneme hodnotu parametru
	jménoFunkce(hodnotaParametru1);

příklad pro funkci se stejnými vlastnostmi jako měla předchozí, ale funkce není nastavená pro určitý movieclip - konkrétní cílový movieclip nastavíme až v parametru:

	function posunAOtoc(mc:MovieClip):void {   
		mc.x +=10;
		mc.rotation +=10;	
    }
	//volání funkce
	posunAOtoc(Muj_mc); // posune a otočí instanci MovieClipu s názvem Muj_mc
	posunAOtoc(Cizi_mc); // posune a otočí instanci MovieClipu s názvem Cizi_mc

Funkce se dvěma parametry

	function jménoFunkce(parametr1:Typ, parametr2:Typ):void {   
		//Tělo funkce
	}
	//volání funkce
	jménoFunkce(par1,par2);

příklad

Funkce sečti - vypíše součet dvou čísel - parametrů typu Number - „cislo1“ a „cislo2“.

	function secti(cislo1:Number, cislo2:Number):void {   
		trace(cislo1+cislo2); 
	}
	//volání funkce
	secti(2,4); // cislo1 =2, cislo2 = 4
//v outputu(vytupu) by se vypsalo cislo 6

Funkce s návratovou hodnotou

 • nejkomplexnější typ funkce, může mít více parametrů různých datových typů
 • nastavuje se u ní datový typ návratové proměnné
 • končí tím, že obsahuje klíčové slovo „return“
 • tato funkce se dá sama o sobě použít jako proměnná
	function jménoFunkce(parametr1:DatovýTyp,parametr2:DatovýTyp):datovyTypNavratovePromenne {   
		//Tělo funkce
		return hodnotaNavratovePromenne
		}	
		//volání funkce
		jménoFunkce(parametr1,parametr2);

Příklad pro funkci sečti s parametry typu Number cislo1 a cislo2. Chceme aby návratová proměnná této funkce byla taky číslo.

	function secti(cislo1:Number,cislo2:Number):Number {   
		//Tělo funkce
		return cislo1+cislo2
		}	
		//volání funkce
	trace (secti(2,4)); //vypíše 6
	trace (secti(2,4)*secti(1,5)); //s funkcí se dá pracovat jako s proměnnou - vypíše 36

Trace

vypíše nám jakoukoliv hodnotu jako text v outputu

Příklad

	trace("text")//v závorce se vždy píše, co má trace vypsat - vypíše text
	trace(2)//- vypíše 2
    trace(vek)//- vypíše hodnotu proměnné vek

Příklady funkcí

funkce bez parametru

//x souřadnice roste doprava, klesá doleva
//Y rouřadnice roste solu, klesá nahoru
 
function posunKure(){
	kure1_mc.x+=10; 	
	}
 
posunKure();

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

funkce s parametrem

//x souřadnice roste doprava, klesá doleva
//Y rouřadnice roste solu, klesá nahoru
 
function posunKure(jmenoKurete:MovieClip){
  jmenoKurete.y-=1;
	}
 
posunKure(kure1_mc);
posunKure(kure2_mc);

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

funkce s dvěma parametry

//rotace +1 otáčí po směru hodinových ručiček
//rotace -1 otáčí proti směru hodinových ručiček
function posunKure(jmenoKurete:MovieClip,jmenoKurete2:MovieClip){
  jmenoKurete.rotation-=2;
  jmenoKurete2.rotation+=2;
	}
 
posunKure(kure4_mc,kure5_mc);

Pro přehrání obsahu potřebujete Adobe Flash Plugin.

vyuka/promenne_funkce_tlacitka.txt · Poslední úprava: 2011/09/29 13:41 autor: verca