Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:poruchy_fyziologickych_regulaci

Poruchy fyziologických regulací

!!!POZOR půlsemestrální TEST - (z prvních sedmi kapitol/přednášek) (před přednáškou)!!!

!!!POZOR TEST semestrální TEST- (z druhých sedmi kapitol/přednášek) !!!

ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY klasifikovaného zápočtu - (ústní zkoušení, zároveň proberu s vámi i výsledky testů)

12.6. v 9:00 22.6. v 9:00 26.6. v 9:00 pro opakování: 29.6. v 9:00 vypíšu ještě termíny v září

Zkouška bude sestávat a) z testu z druhých sedmi kapitol Ústní zkouška (dvě otázky - odpovídajícím kapitolám)

seznam studentů

Vypíšu ještě zářijový termín (pro opakování):

Přdnáškosemiář - každou středu od 11 hodin! (11-12:30)

(základní učebnice Dee: Human Physiology - An Integrated Approach, podmínkou absolvování tohoto předmětu budou znalosti z příslušných čtrnácti kapitol (1-6,12,14-20) této učebnice, kterou máte v elektronické podobě)

V knižní podobě je učebnice k dostání v Megabooks International

Část 1 Základní buněčné procesy: integrace a koordinace

1. Úvod do fyziologie (kapitola 1 v Human Physiology - An Integrated Approach) Organizační úrovně. Fyziologie jako integrativní věda o regulacích v lidském organismu. Funkce a procesy. Homeostáza vnitřního prostředí a buněčných populací.sil4_mm_ch01.ppt Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 1

2. Atomy, ionty a molekuly (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) Atomy a jejich struktury. Molekuly a vazby. Roztoky a rozpuštěné látky. Biomolekuly (cukry, tuky, bílkoviny, aminokyseliny, nukleotidy). (kapitola 2 v Human Physiology - An Integrated Approach) sil4_mm_ch02.ppt, Stavební kameny a stavební zákonitosti, stavebni_kameny_a_stavebni_zakony.ppt,Kovalentní vazby, iontové vazby, vodíkové můstky, van der Waalsovy síly, cukry, lipidy a mastné kyseliíny, aminokyseliny a bílkovony, nukleotidy a nukleové kyseliny. Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 2

3. Buňky a tkáně (kapitola 3 v Human Physiology - An Integrated Approach) Studium buněk a tkání. Buněčná anatomie (membrána, cytoplasma – cytosol a organely, nemembranózní organely s přímým přístupem k cytosolu, membranózní organely vytvářející kompartmenty pro specializované funkce, jádro jako řídící centrála buňky). Tělesné tkáně (funkce extracelulární matrix, propojení buněk tvořících tkáně, epitelová tkáň zajišťuje ochranu a reguluje výměnu látek, pojivová tkáň zajišťuje oporu a bariéry, vzrušivá svalová a nervová tkáň). Remodelace tkání (apoptóza, kmenové buňky a diferenciace). Orgány.sil4_mm_ch03a.ppt, sil4_mm_ch03b.ppt,sil4_mm_ch03c.ppt Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 3

4. Buněčný metabolismus (kapitola 4 v Human Physiology - An Integrated Approach) Energie v biologických systémech (energie kinetická a potenciální, přeměna jedné formy energie na druhou, termodynamický pohled). Chemické reakce (přeměna energie v chemických reakcích). Enzymy (snížení aktivační energie, vazba enzymů na substráty, některé enzymy musí být aktivovány, kofaktory a koenzymy, modulátory měnící enzymovou aktivitu, vliv koncentrace enzymu a substrátu na reakční rychlost, kategorizace enzymatických reakcí). Metabolismus (buněčná regulace metabolických drah, ATP – přenašeč energie mezi různými reakcemi). Tvorba ATP (glykolýza, tvorba laktátu v anaerobním metabolismu, cyklus kyseliny citrónové v aerobním metabolismu, transport elektronů z NADH a FADH2 při tvorbě ATP, molekulární mechanismus tvorby ATP, štěpení velkých biomolekul a tvorba ATP). Syntetické metabolické dráhy (tvorba glykogenu, tvorba glukózy z glycerolu a aminokyselin, acetyl-CoA jako důležitý prekursor syntézy lipidů, proteiny – klíče k funkčnosti buněk, DNA a mRNA, translace mRNA a vznik řetězců aminokyselin, třídění proteinů a jejich transport na cílové umístění, posttranslační modifikace proteinů a tvorba jejich konečné struktury, endoplazmatické retikulum a sekrece proteinů z buňky).sil4_mm_ch04.ppt, Nanoelektrárny v mitochondriích, |DNA a její replikace Od DNA k proteinu, Regulace genové exprese, Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 4

5. Dynamika membrán (kapitola 5 v Human Physiology - An Integrated Approach) Membrány v organismu. Buněčné membrány (lipoproteinová struktura membrány, membránové lipidy tvořící bariéru mezi cytoplasmou a ECT, membránové proteiny mohou být pevně nebo volněji vázány na membránu, funkce membránových proteinů – strukturální proteiny, enzymy, receptory a transportéry, cukerné složky membrány). Kompartmenty organismu (rozdělení tělních tekutin ICT, ECT, transcelulární tekutina). Přenos přes membrány (difúze, lipofilní a lipofobní molekuly, přenašečový transport – saturace, specificita, kompetice, membránové proteiny zasjišťující facilitovanou difúzi, aktivní transport spotřebující ATP, vesikuly pro přenos velkých molekul přes membrány, transport molekul z/do organismu přes epitel). Distribuce vody a solutů v organismu (zastoupení vody v tělesných tekutinách, osmotický tlak, tonicita tělesných tekutin, elektrické a chemické disekvilibrium, vznik a změny klidového potenciálu, změny permeability vedoucí ke změně klidového potenciálu, udržování objemu a tonicity buňky). Integrované membranózní procesy (na příkladě sekrece inzulínu). Poruchy membranózních procesů – cystická fibróza. sil4_mm_ch05a.ppt sil4_mm_ch05b.ppt, sil4_mm_ch05c.ppt, <- zazipované prezentace i s animacemi Nernst - Goldman-Sachs simulator Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 5 Odvození Nernstovy rovnice

6. Komunikace, integrace a homeostáza (kapitola 6 v Human Physiology - An Integrated Approach) Mezibuněčná komunikace („Gap Junction“ a mezibuněčný přenos chemických a elektrických signálů, na kontaktu závislé signály, parakrinní a autokrinní distribuce chemických signálů, elektrické signály, hormony a neurohormony přenášející signály na velkou vzdálenost, cytokiny působící jako lokální i distanční signály). Cesty signálů (receptory na membráně buněk i uvnitř buňky, membránové proteiny usnadnňující transdukci signálu, receptorové enzymy s protein-kinázovou nebo guanyl cyklázovou aktivitou, adenyl cykláza a cAMP – transdukční systém pro řadu lipofóbních hormonů, G-proteinové receptory působící jako druhý posel, integrinové receptory pro přenos informace z extracelulární matrix, nejrychlejší přenos signálu přes iontové kanálky). Další signální molekuly (kalcium – důležitý intracelulární signál, oxid dusnatý, kaskáda kyseliny arachidonové, leukotrieny a prostaglandiny). Modulace signálové cesty (receptorová saturace, specificita a kompetice, modulace buněčné odpovědi regulací množstvím vystavených receptorů, ukončení signálové cesty v buňkách, poruchy signálové transdukce při různých onemocněních, farmakologické ovlivnění buněčné transdukce signálů). Homeostáza (definice pojmu, Cannonovy postuláty). Regulační cesty a zpětnovazebné smyčky (udržování homeostázy lokálními a distančně působícími cestami, zpětnovazebné smyčky modulující odpověď na stimulus, dopředné regulace umožňující anticipovat změny a udržovat stabilitu, biorytmy, změny rychlosti a specificity fyziologických regulací, složité reflexy mohou mít několik integračních center). Příklad regulační poruchy: diabetes mellitus. Buněčná signalizace, sil4_mm_ch06a.ppt, sil4_mm_ch06b.ppt Buněčná signalizace Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 6

7 Svaly (kapitola 12 v Human Physiology - An Integrated Approach) Kosterní sval (anatomie a molekulární struktura svalu: myofibrily, myosin, titin, troponin a tropomysin, molekulární báze svalové kontrakce, regulační úloha troponinu a tropomyosinu, vliv acetylcholinu a kalcia, svalová únava, dělení svalových vláken podle rychlosti kontrakce a rezistence k únavě, vliv protažení svalového vlákna na tensi při kontrakci, Hillova křivka, sumace svalových „škubnutí“, motorická jednotka, závislost kontrakce svalu na počtu a typu motorických jednotek). Mechanika pohybu (izotonická a izometrická kontrakce, kosti, kloub a svaly jako páka). Poruchy kosterního svalu (svalová slabost, svalové křeče, tetanie, myotonie, svalová bolest, myodystrofie). Hladký sval (anatomie hladkého svalu, rozdíl od kosterního svalu, význam fosforylace proteinů v kontrakci hladkého svalu, relaxace hladkého svalu, vstup kalcia jako signál pro zahájení kontrakce hladkého svalu, protažení svalu otevírá kanálky pro kalcium – myogenní kontrakce, nestabilní membránový potenciál u některých hladkých svalů, regulace svalové aktivity hladkých svalů: autonomní neurotranspmitery, hormóny a parakrinní látky, oxid dusný). Srdeční sval (anatomie srdečního svalu, rozdíl vlastností srdečního svalu a kosterního svalu). 12_labeledpresent.ppt Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 12

Část 2. Integrace funkcí

8. Kardiovaskulární fyziologie (kapitola 14 v Human Physiology - An Integrated Approach) Přehled kardiovaskulárního systému (anatomie a základní funkce kardiovaskulárního systému). Tlak, objem, průtok a odpor (biofyzika proudění v kardiovaskulárním systému). Srdeční sval a srdce (funkční anatomie srdce, srdeční automacie, molekulární podstata kontrakce myokardu, vliv kalcia a vegetativní stimulace, akční potenciál v různých typech myokardiálních buněk, myokardiální autorytmické buňky a převodní systém, vliv autonomních neurotransmiterů). Srdce jako pumpa (vznik a vedení vzruchu, fyziologická podstata EKG, srdeční revoluce, PV diagram, řízení srdečního výdeje, projevy Starlingova zákona, preload a afterload). Selhávající srdce a jeho adaptace.14_labeledpresent_a.ppt 14_labeledpresent_b.ppt Simulátor vzniku EKG - nutno nainstalovat! Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 14

9. Krevní průtok a řízení krevního tlaku (kapitola 15 v Human Physiology - An Integrated Approach) Krevní cévy (hladká svalovina cév, artérie a arterioly kapilární síť, venuly a vény, angiogeneze). Krevní tlak a průtok (systémový krevní tlak v arteriích a žilách, vliv elasticity/poddajnosti, objem krve a náplň cévního řečiště). Střední cirkulační tlak. Vliv venózního návratu na regulaci minutového objemu. Rezistence v arteriolách (myogenní regulace průtoku, parakrinní ovlivnění hladké svaloviny cév, vliv sympatiku). Distribuce krve v tkáních. Výměna na kapilárách (nízká rychlost proudění, difúze a transcytóza zkrz endotel, Starlingova rovnováha na kapiláře). Lymfatický systém. Vznik edémů. Regulace krevního tlaku (baroreceptorový reflex, ortostatická hypotenze). Kardiovaskulární onemocnění. Chlopenní vady. Ischemická choroba srdeční. Hypertenze. Srdeční selhání. cirkulace-bioin.ppt sil4_mm_ch15a.ppt sil4_mm_ch15b.ppt přístup k internetovým odkazůmlogin: Kofranek, heslo starter Nejjednodušší model cirkulace - otevírat v internet exploreru! CircAdapt - model cirkulace - nutno nainstalovat Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 15

10. Krev (kapitola 16 v Human Physiology - An Integrated Approach) Plazma a buněčné elementy krve (složení krevní plazmy, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). Produkce krevních buněk (kostní dřeň, kmenové buňky, řízení hemopoezy protřednictvím cytokinů, růstových faktorů a interleukinů, kolonystimulační faktory v řízení leukopoezy, trombopoetin v řízení tvorby destiček, erytropoetin v řízení erytropoezy). Erytrocyty (maturace erytroblastů, syntéza hemoglobinu, životní cyklus erytrocytů, odobourávání erytrocytů, erytrocytv a přenos kyslíku, disociační krivka hemoglobinu, Bohrův efekt). Poruchy erytropoezy. Anémie. Destičky a koagulace (agregace destiček, koagulační kaskáda, tvorba fibrinu, fibrinolýza, řízení koagulace, antikoagulační látky). Poruchy koagulace.sil4_mm_ch16.ppt model_anemie.ppt koagulace.ppt Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 16

11. Respirace (kapitola 17 v Human Physiology - An Integrated Approach) Respirační systém (anatomie respiračního systému, bronchiální větvení, alveoly, pulmonární cirkulace). Biofyzika plynů (Boylův zákon, rozpustnost plynů, parciální tlak plynů). Ventilace (zvlhčování a filtrace inspirovaného vzduchu v dýchacích cestách, pohyb plynů podle tlakových gradientů, inspirace, pokles alveolárního tlaku při inspiraci, expirace – vzestup alveolárního tlaku při expiraci, změny intrapleurálního tlaku při ventilaci, poddajnost plic – statická a dynamická, vliv surfaktantu, průsvit dechových cest a rezistence, vyšetřování ventilace, celková a alveolární ventilace, ventilace mrtvého prostoru, vztah ventilace-perfúze plic) . Obstrukční a restrikční poruchy ventilace. Emfysém. Plicní difúze a její poruchy. Plicní perfúze a její ovlivnění. Plicní hypertenze. Nerovnoměrnost ventilace-perfúze. Regulace ventilace. Globální a parciální respirační selhání. sil4_mm_ch17.ppt Poruchy respirace, respirační insuficience, ARDS Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 17

12. Výměna a trasport krevních plynů (kapitola 18 v Human Physiology - An Integrated Approach) Difúze a rozpustnost plynů (závislost na tlaku, teplotě a rozpustnosti). Vazba kyslíku v krvi (vliv teplotys a pH na disociační křivku hemoglobinu). Vazba oxidu uhličitého v krvi (rozpuštěný plyn, ve formě bikarbonátů, a ve formě karbsminohemoglobinu, Haldaneův efekt). Výměna plynů v plicích. Výšková nemoc – hypoxická hypoxie. Respirační hypoxie. Anemická hypoxie. Výměna krevních plynů v tkáních (vliv perfúze tkání, cirkulační hypoxie). Histotoxická hypoxie (otrava kyanidy). 18_labeledpresent.ppt Mitochondriální energetické nanogenerátory Model přenosu krevních plynů Systémový pohled na přenos krevních plynů (hry s modelem přenosu krevních plynů) Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 18

13. Ledviny (kapitola 19 v Human Physiology - An Integrated Approach) Funkční anatomie ledvin. Nefron jako funkční jednotka. Přehled funkce ledvin (filtrace, reabsorbce a sekrece v nefronu, změny objemu a osmolarity v průběhu nefronu). Filtrace (glomerulus, autoregulace v glomerulu, myogenní reflex, vliv autonomního nervového systému, tubuloglomerulární vazba, aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron).Hormonální a nervové ovlivnění filtrace. Poruchy filtrace. nefrotický syndrom. Proximální tubulus. Henleho klička. Distální tubulus. Sběrné kanálky. Vliv aldosteronu a ADH. Vliv atriálního natriuretického hormonu. Akutní selhání ledvin. Chronické selhání ledvin. 19_labeledpresent.ppt poruchy_ledvin.ppt Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 19

14. Integrativní fyziologie: homeostáza tělních tekutin a elektrolytů (kapitola 20 v Human Physiology - An Integrated Approach) Objemová a elektrolytová homeostáza (osmolarita ECT a objem buněk, regulační mechanismy zajištění objemové a elektrolytové homeostázy). Bilance vody a regulace osmolarity moči (vyrovnání příjmu a exkrece vody, vliv Henleho kličky a sběracích kanálků na osmolaritu a objem moči, regulační smyčka ADH). Bilance sodíku a regulace objemu ECT (aldosteronová regulace bilance sodíku, krevní tlak, osmolarita a hladina draslíku – vliv na sekreci aldosteronu, smyčka renin-angiotenzin-aldosteron, vliv angiotenzinu II na krevní tlak, atriální natriuretický peptid podporující exkreci sodíku a vody). Bilance draslíku. Behaviorální mechanismy udržení vodní a solutové bilance (žízeň, stimulace chuti na slané nízkou hladinou sodíku). Integrovaná regulace objemu a osmolarity (objem a osmolarita se mohou měnit nezávisle, dehydratace spouští renální a kardiovaskulární odpovědi). Acidobazická rovnováha (pufry, otevřený a uzavřený bikarbonátový systém, propojené bilance oxidu uhličitého a bilance tvorby a vylučováníé silných kyselin, respirační a renální regulační odpověď, respirační acidóza a alkalóza, metabolická acidóza a alkalóza, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy). Poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy (zvracení, průjmy, konstrikční alkalémie a diluční acidémie). 20_labeledpresent.pptporuchy homeostázy vnitřního prostredi Dee U. Silvesthorn Human Physiology - An Integrated Approach - Chapter 20

prezentace k přednáškám "Poruchy fyziologických regulací"

Základní učebnice k předmětu:

multimediální doplněk k základní učebnici:

elearning - přednášky:

doplňkové výukové zdroje:

Vybrané kapitoly ze skript patofyziologie pro bakaláře:

vyuka/poruchy_fyziologickych_regulaci.txt · Poslední úprava: 2019/10/22 11:11 autor: tomaton