Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:javascript_ii

Javascript v html II

Heslo:

<input type="password" value="12345">

Operátory

= přiřazení
+ plus
- minus
* krat
/ deleno
!= nerovná se
> větší
< menší
>= větší nebo rovno
<= menší nebo rovno
|| nebo
&& a současně
! negace (změna true na false)
? : ternární operátor
např: var (a < 5) ? (co se má vykonat pokud je podmínka splněna) : (pokud není podmínka splněna) 

Podmínky

if(podminka) {
co se ma vykonat
}

if (podminka) {
co se ma vykonat
} else { co se ma vykonat }

ternární podmínka:

var (podminka) ? (co se má vykonat pokud je podmínka splněna) : (pokud není podmínka splněna) 

switch:

switch(proměnná) {
case hodnota 1: co se má vykonat;
        break;
case hodnota 2: co se má vykonat;
        break;
case hodnota 3: co se má vykonat;
        break;
default: co se má vykonat; //pokud má proměnná jinou hodnotu než definované, vykoná "default"
}

Cykly

while cyklus

cyklus s podmínkou na začátku. cyklus se vykonává stále dokola dokud je podmínka splněna

while (podmínka) {
   co se má vykonat
   }

příklad:

var pokracovat = true;

while(pokracovat){
 pokracovat = confirm("Chcete zustat v cyklu?");
}

Do while

Cyklus s podmínkou na konci.

do {
  co se má vykonat
  } while(podminka)

Bez ohledu na to, co je na začátku se cyklus alespoň jednou vykoná.

např.

pokracovat = true;
i=0 
do {
i+=1;
pokracovat = confirm("Chcete zustat v cyklu? " + i);
} while (pokracovat);

Pro odřádkování textu je potřeba psát \n před zalomeným řádkem

<script> 
document.write("Text \nZalomený text.");
</script>

For cyklus

for (i=1; i<10; i++) {
co se má vykonat
}

Break

u cyklů můžeme použít příkaz „break“, který předčasně cyklus ukončí

for(i = 1; i<10; i++) {
 pokracovat = confirm("Už proběhl " + i);
 if(!pokracovat) break; 
}

Break se používá při nekonečném cyklu, pokud z něj chceme vyskočit:

Continue

skočí na začátek cyklu

Funkce

 • bez parametru
 • s jedním parametrem
 • s více parametry
 • s návratovou hodnotou

Není potřeba definovat typ parametru (stejně jako u proměnných)

function jmenoFunkce(parametry) {
co se ma vykonat
}

příklad:

function secti(par1, par2){
  return par1 + par2;
}

document.write(secti(1, 2));
vyuka/javascript_ii.txt · Poslední úprava: 2013/10/24 08:23 autor: verca