Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:rozvoj_opakovane_pouzitelnych_objektu_rlo_v_elearningovem_systemu_1.lf_uk_v_praze

Rozvoj opakovaně použitelných objektů RLO v elearningovém systému 1.LF UK v Praze

původní návrh z 23.7 modifikace návrhu 26.7.

ANOTACE PROJEKTU

V posledních dvou letech byly na fakultě vytvořeny základní předpoklady pro využtí moderních informačních technologií ve výuce lékařských a zdravtnických oborů. Byl nakoupen a instalován HW…, SW…, fakultní areál pokryt WIFI …, byly vybrány optimální learning managent systémy (LMS) a učitelé byly vyškoleni k jejich použití. Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a střední uměleckou školou Václava Hollara byla vytvořena laboratoř multimediální grafiky pro přípravu multimediálního uživatelského rozhraní k výukovým programům. Byl vytvořen fakultní výukový portál kompatibilní pro začlenění do systému lékařských fakult v ČR (MEFANET). Byla jmenována Rada výukového portálu a navrženi členové Rady MEFANETu. Celý systém je nyní třeba naplnit výukovým obsahem. Problém k řešení: Pro využití obrovského množství širokého spektra informací, které výukové archivy a portály budou obsahovat (obrázky, prezentace, videa, elektronické učebnice a atlasy a tutorované elektronické kurzy s testy pro všechny lékařské a zdravotnické obory), je třeba řešit dva velké problémy: dostupnost informaci (jejich taxonomické uložení) a neustálou průběžnou aktualizaci.

Z toho vyplývají dva cíle projektu:

1. Pro dostupnost informací vytvořit výukově zaměřenou taxonomii uložených objektů a vyhledávací systém vyhovujicí všem kategoriím uživatelů (autoři, recenzenti, učité a tutoři, studenti), kompatibilní s ostatními lékařskými fakultami.

2. Vytvořit systém pro průběžnou aktualizaci uložených objektů. Představa, že si svá dílka a díla bude spravovat každý z tisíců autorů je více než optimistická. Naštěstí život přináší dvě řešení, která se nevylučují: princip opakovaně použitelných předmětů (reusable learning objects (RLO), který se osvědčil v Cambridge a princip wiki, používaný např. ve známé encyklopedii Wikipedia. Úkolem projektu je vypracovat systém, který bude oba principy spojovat a naplnit jej obsahem.

V prvém systému (RLO) autoři nevytváří úzce účelové celky, jako jsou samostatné elearningové kurzy určené pro jednu vyučovanou kapitolu, jeden předmět či studijní program, nýbrž tématem a rozsahem optimálně zvolený modul, určený pro použití v řadě vyšších forem, které si učitel připravuje na aktuální výuku. Příklad z biochemie: modul o zákonitostech uspořádání (svinutí) peptidového řetězce bílkoviny v prostoru a jeho změnách (zákonitosti proteinové terciární struktury) je použitelný při výkladu struktury a syntézy bílkovin, při výkladu afinity protilátky k antigenu nebo enzymu k substrátu, k výkladu regulace exprese genu, k výkladu transportu látek přes membránu, k výkladu principů biologických motorů a v mnoha jiných lekcích. Učitelé, kteří budou mít přístup k systému RLO, si přípravu své přednášky, či elearningového kurzu usnadní kombinací několika RLO spojenými a doplněnými svým studentům na míru šitým úvodem, výkladem a závěrem. Modul se tak objeví v mnoha předmětech a studijních programech. A co je důležité, ve všech výukových celcích, kde se modul právě vyskytuje, dojde k jeho aktualizaci, jakmile se tak učiní v centrálním úložišti RLO. A nyní odpověď na otázku, kdo RLO bude aktualizovat. Nebude to vždy sám původní autor, ale odborná veřejnost na principu wiki.

Pojmem wiki je míněna webovská stránka, která je upravitelná přímo čtenářem, uživatelem. Slovo „wiki“ v havajštině znamená rychlý. První systému wiki totiž použil (a nazval ho WikiWikiWeb) v r. 1994 americký programátor Howard G. „Ward“ Cunningham, který se s pojmem setkal na letišti v Honolulu, když mu doporučovali použít k přepravě na jiný terminál autobus firmy Wiki Wiki. Projekt má za úkol zavést výukový systém, ve kterém by RLO byly k dispozici k editaci dalšími autory. Obavy z nebezpečí, že informace budou poškozeny jinými uživateli nebo útočníky se ve wiki systémech ukázaly neopodstatněné. Obsah ve wiki je opravován mnohem rychleji odborníky než „škůdci“ a v encyklopediích bezvadně funguje.

Wiky systémy jsou vhodným prostředím pro kooperaci multidisciplinárních týmů a mezioborovou spolupráci a fakulta s využíváním principu wiki má již první zkušenosti - např. pro koordinaci multioborové spolupráce při tvorbě simulačních modelů v biomedicíně (viz www.physiome.cz/wiki) nebo při koordinaci přípravy kurzu intenzivní péče (www.physiome.cz/akut ).

Finanční požadavky:

INVESTICE SW: Adobe Connect (Macromedia Breeze) – roční update nutný pro provoz e-learningového LMS Systému 150 000 Kč SW: Update softwaru pro tvorbu simulačních modelů (Matlab/Simulunik), 130 000

Z neinvestičních požadavků na software předpokládáme uhrazení nákladů na uptade grafických programů pro vývoj interaktivních grafických objektů od firmy ADOBE (150 000) a update vývojových programů firmy Microsoft (70 000 Kč)

Velký důraz v návrhu je kladen na mzdové prostředky, určené odborníkům, kteří budou tvořit SW a výukové pomůcky (základní moduly v systému) souběžně se svými běžnými výukovými povinnostmi, plněnými zatím převážně tradičními metodami. To si vyžádá velké úsilí autorů, které musí být odměněno. Obsah bude tvořen v koordinaci s vývojem elektronických děl na jiných lékařských fakultách v ČR, a tak projekt poslouží i k možnosti rozvoje elearningu v České republice v mezifakultním výukovém portálu České republiky, který právě pod názvem MEdical FAculties – educational NETwork, MEFANET vzniká. Hlavním přínosem projektu bude vysoká dostupnost informací jak pro učitele tak studenty. Informace budou kvalitativně na vyšší úrovni, než jakou mohou poskytnout tradiční výukové pomůcky. Přínosem bude též včasné využití finančních a tvůrčích investic do elearningu vložených v minulých letech, tj. převedení těchto pedagogických metod do rutinního využívání. Projekt odpovídá nejmodernějšímu vývoji pedagogiky. Výuka se stane skutečně kolektivním dílem. Pokud se týká autorských práv a autorského honoráře, dosavadní právní a zvyklostní normy v této otázce za vývojem informatiky značně zaostaly. Projekt vyzkouší originální řešení: odměna bude především ůkolem instituce zaměstnávající prvního autora základního RLO (v tomto případě navrhovaný rozvojový projekt. Autorská práva se v této oblasti stanou historickým pojmem.

projekty/rozvoj_opakovane_pouzitelnych_objektu_rlo_v_elearningovem_systemu_1.lf_uk_v_praze.txt · Poslední úprava: 2007/07/27 00:48 autor: kofranek