Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:identification

Identifikácia parametrov modelu QHP

(QHP - implementovaný rozsiahly dynamický fyziologický model človeka počas projektu e-Golem v spolupráci z týmom Dr. Colemana z Mississippi)

Osobné poznámky:
 • Napriek hrubým odhadom základných závislostí a parametrov modelu má model vhodné reakcie na vstupné premené určujúce experiment. To bolo pozorované napríklad pri experimentoch cirrhotikmi aj pri experimentoch s Valsalvovým manévrom a stavom mikrogravitácie. Nutné poznamenať, že model vznikol matematicko-popisným sposobom z odbornej literatury a iných fyzikálno-chemicko-empirických modelov popisujúcich jeho elementárne deje. Model sa pri tom snaží eliminovať empirické závislosti, ktoré sú v ňom reprezentované vždy len krivkou (určená bodmi x_i,y_i, dy_i/dx_i) medzi dvoma premennými.
 • Mnoho ľudí(vrátane Kofránka) sa domnieva, že dobre identifikovať je možné len malý model. Podľa mojho názoru, je možné neznáme a nezaujímavé parametre modelu zvoliť na vopred zvolených priemerných hodnotách. Tieto hodnoty by mali byť odhadnuté inými typmi experimontov, ktoré ich určia priamo. A to napríklad na základe dynamickej odozvy na zmeny. Namiesto zjednodušenia modelu je možné parametre korelovať matematickými vzťahmi a tým určovať z dát iba minimálne množstvo konštantných hodnot parametrov, prípadne kriviek závislostí medzi dvoma premennými. Pre dáta, kde nie je k dispozícii priebeh parametru, ktorý sa počas experimentu mení, by malo byť možné vložiť dodatočný teoretický model parametru. Napríklad relatívne zmeny parametru v čase - odhadovať sa tak nebude priebeh, ale iba konštantný koeficient amplitúdy.
Základné body:
 • Sposob a obtiažnosť identifikácie parametrov závisí na návrhu experimentov. (rad navrhnem)
 • Návrh experimentov je úzko spojený s chápaním matematických vzťahov modelu. (rad vysvetlim)
 • Je nutné vhodne namapovať vstupy modelu na merané hodnoty experimentu. Prípadne rozšíriť model o meniace sa nemerané premenné podľa podstaty experimentu. (rad implementujem)
 • Citlivostná analýza pomože určiť ktoré parametre a ako moc závisia na danom experimente. (existuje obecny pristup?)
 • Doplnením vzťahov medzi závislými parametrami sa moze eliminovať obtiažnosť identifikácie. (1.podľa fyzikálnej podstaty (rad pomozem); 2. ako black-box - stasticke korelacie?; 3.kombinácia?)
 • Identifikácia ako určenie konštantných parametrov rozsiahlej sústavy diferenciálnych (ODE - podľa času) podľa zhody s priebehom nameraných hodnot. (ake existuju pristupy?)


Text zadání:

Název: Identifikace parametrů sobmodelu modelu eGOLEM

Pokyny pro vypracování:

 • navrhněte a implementujte metodu pro identifikaci parametrů submodelu modelu eGOLEM
 • odzkoušejte funkčnost algoritmu na identifikaci parametrů submodelu cirkulace za použití dat z experimentu …
 • ???návrh experimentu pro identifikaci konkrétníhch parametrů???


Doporučená literatura:

 • Hansen, N. (2006). The CMA Evolution Strategy: A Comparing Review. In J.A. Lozano, P. Larrañga, I. Inza and E. Bengoetxea (eds.). Towards a new evolutionary computation. Advances in estimation of distribution algorithms. pp. 75-102, Springer
 • Ondřej Vacek, Metody optimalizace modelů acidobazicé rovnováhy krve, diplomová práce, FEL, ČVUT, 2007


Školitel: ???
Konzultanti:
Ing. Petr Pošík, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Růžek CSc.
Ing. Pavel Váchal, Ph.D.

projekty/identification.txt · Poslední úprava: 2009/10/27 11:44 autor: jansilar