Návrh rozvojového projektu

Vytvoření Registru zdravotnických pracovníků k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Rozvojový projekt vychází z nutnosti naplnit podmínky zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, který stanovuje Ministerstvu zdravotnictví ČR povinnost zřídit a vést příslušný registr. Jeho zprovoznění bude nutné ke dni vstupu do EU aby bylo možné v kterékoliv členské zemi EU snadno ověřit kvalifikační způsobilost dotčených pracovníků. Od tohoto dne musí být údaje z registru přístupné přes webové rozhraní odkudkoli z EU.

  1. etapa: Analýza procesního a datového modelu, naprogramování, spuštění pilotního provozu.
  2. etapa: Zkušební provoz registru a jeho postupné plnění příslušnými daty, provázání s obdobnými registry v členských zemích EU
  3. etapa: Vyhodnocení pilotního provozu a přechod k plné funkcionalitě
Nositel rozvojového projektu:

Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta je spoluautorem myšlenky vybudování EZICC, má akreditován obor "biomedicínská informatika" a disponuje pracovníky s příslušným know-how a mezinárodními referencemi.

Řešitelské pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
odpovědný řešitel: Dr. Jiří Kofránek, CSc.

Zodpovědná pracoviště za MZ ČR:

Odbor ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání MZ ČR
odpovědný pracovník: PhDr. Ivanka Kohoutová, ředitelka odboru