Návrh rozvojového projektu

Rozvojový projekt: Příprava vytvoření Evropského zdravotnického informačního a clearingového centra (EZICC)

Rozvojový projekt navazuje na výsledky konference ministrů přistupujících zemí a některých zemí EU, konané ve dnech 1.-3. 4. 2004, kde byla v 2. pražské deklaraci konstatována účelnost vzniku informačního a clearingového centra zdravotní péče. Cílem projektu je připravit analytické a technologické podklady pro jednání v evropských strukturách o vytvoření Evropského zdravotnického informačního a clearingového centra (EZICC). Pro podporu tohoto základního cíle bude připraven pilotní projekt s vybranými zeměmi EU.
Při řešení bude využito technické, personální a znalostní infrastruktury Národního referenčního centra MZ ČR. V roce 2004 budou řešeny přípravné práce ve dvou následujících etapách.

  1. etapa: Analýza základní funkcionality (funkční model) Evropského zdravotnického informačního a clearingového centra (EZICC)
  2. etapa: Příprava pilotního projektu EZICC
Nositel rozvojového projektu:

Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta je spoluautorem myšlenky vybudování EZICC, má akreditován obor "biomedicínská informatika" a disponuje pracovníky s příslušným know how a mezinárodními referencemi.

Řešitelské pracoviště:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
odpovědný řešitel: Dr. Jiří Kofránek, CSc.

Zodpovědná pracoviště za MZ ČR:

Odbor rozvoje zdravotního pojištění MZ ČR
odpovědný pracovník: ing. Petr Sláma, ředitel odboru